Tilda Goldberg copyright the University of Bedfordshire Archive